Náš lektorský tým

 

Rádi bychom vám představili náš lektorský tým. V současné době se tým rozšiřuje, a tak vás zde brzy seznámíme s dalšími lektory.

 

Na našich kurzech se můžete setkat s těmito lektorkami:

 

Lektor-Marcela-Janotová

Mgr. Marcela Janotová

Marcela po studiu bakalářského oboru Sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem pracovala jako sociální pracovnice, a to jak v pobytové službě, tak ve službách terénních. Hlavní cílovou skupinou klientů, která ji provází od studií, jsou senioři. Díky inspiraci z práce v neziskovém sektoru později vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na UK v Praze.

Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti. Při svých kurzech klade důraz na zapojení účastníků tak, aby si při kurzu probírané téma "zažili". Založila vlastní vzdělávací agenturu a jejím hlavním cílem je, aby její kurzy byly pro účastníky opravdovým přínosem pro jejich práci.

 

 

 

 

 

 

Lektor-Zuzana-Zděnková

Mgr. Zuzana Zděnková

Zuzana vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na UK a této oblasti zůstává, s odbočkami ke vzdělávání, věrná dlouhodobě. Pomáhá neziskovým organizacím s grantovými žádostmi, fundraisingem, s komunikací s veřejností i s dalším rozvojem. Koordinovala projekty ve vzdělávání, kultuře, v rozvojové spolupráci, práci s mládeží i předškolními dětmi. Na neziskové organizace a celý sektor pohlíží také z druhé strany, coby hodnotitelka projektových žádostí z veřejných zdrojů a hodnotitelka AVPO pro účely Značky spolehlivosti.

Je zkušenou lektorkou i tlumočnicí, příležitostně překládá z Aj / Nj. Věří, že neziskový sektor je nedílnou součástí demokratické společnosti a usiluje o to, aby jeho organizace byly relevantním partnerem pro veřejnou i komerční sféru.

 

 

 

Lektorka-Lucie-KremlíkováMgr. Lucie Kremlíková

Lucie se věnuje dlouhodobě sociální práci. Po studiu Sociálně pedagogické asistence na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se věnovala studiu magisterského oboru Etika v sociální práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje implementaci standardů kvality při práci s klientem a je garantem individuálního plánování. Své praktické dovednosti z oblasti individuálního plánování nyní předává také v rámci své lektorské činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Lektor-David-KřížDavid Kříž

David je profesionálním certifikovaným instruktorem bojových umění a sebeobrany u MŠMT. Bojovým uměním a sebeobraně se aktivně věnuje přes 30 let. 

Má dlouhodobé zkušenosti s vedením skupinových lekcí a workshopů s tématy bojových umění a sebeobrany pro různé věkové kategorie, zaměření a profese. Své zkušenosti a vzdělání se rozhodl zvýšit akreditací lektora Šetrné sebeobrany se zaměřením na sociální služby, kde během praxe zjistil, že s podobnými problémy chování v rizikových situacích se setkávají i zdravotníci nebo vychovatelé ve výchovných ústavech mládeže a svoji působnost lektora rozšířil i do těchto oblastí. 

Učí účastníky kurzů, že sebeobrana začíná v jejich hlavě a jak inteligentním způsobem mohou bránit sebe a své blízké dle konkrétní situace a prostředí, ve kterém se nacházejí.

 

 

 

 

Lektorka-Pavla-Svobodová

Mgr. Pavla Svobodová

Pavla vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií UK. Již během studia ji oslovila sociální ekonomika, nástroj, který má velký potenciál možností pracovního uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce. Tématu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se věnuje doposud jako metodik neziskové organizace a k široké bázi teoretických vhledů každým rokem doplňuje svou práci o vhledy praktické. Odměnou jsou jí šťastní klienti, kterým se podařilo nejen nalézt, ale hlavně po mnoho let udržet pracovní uplatnění na trhu práce.

Kromě sociální ekonomiky a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se Pavla již mnoho let věnuje józe. Působí jako instruktor jógy pro veřejnost (v konceptu Spiral Dynamic) - pro vedení jógových lekcí získala akreditaci MŠMT. Během jógy a relaxace tak doplňuje tolik potřebnou energii, sílu a vnitřní klid, aby je pak mohla s láskou dál předávat všem potřebným…

 

 

 

 

 

Lektor-Lenka-Scholzová

Bc. Lenka Scholzová

Lenka ví moc dobře, jak souvisí sociální práce a školství.

Během svého studia, odborných praxí a stáží se seznámila s mnoha lidmi, kteří se potýkali s různými druhy handicapu. V praxi mezi její klienty patří primárně děti a mladiství s různorodým spektrem handicapu. Z toho důvodu se rozhodla své dosavadní bakalářské studium Sociální práce doplnit ještě studiem pedagogickým. 

Propojení těchto dvou světů dlouhodobě využívá jako lektor pro pedagogické a sociální pracovníky.

 

 

 

 

 

 

Lektor-Anna-KieslingováMgr. Anna Kieslingová

Anna vystudovala fyzioterapii na FTVS UK a působí jako odborná fyzioterapeutka. 

Má dlouhodobé zkušenosti s přednáškovou činností, vedením skupinových lekcí cvičení a workshopů. Vede praktické workshopy na témata zdravého životního stylu, kompenzačního cvičení, ergonomie pracovního prostředí. Orientuje se na praktické využití poznatků pro účastníky kurzů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektor-Petra-Fridrichová

Bc. Petra Fridrichová, DiS.

Petra propojila ve svém studiu i praxi zdravotní a sociální služby. V jedné osobě tak můžete najít zdravotní sestru i sociální pracovnici. Po studiu středoškolského oboru Všeobecná zdravotní sestra vystudovala sociální práci na VOŠ sociálně správní v Praze a později bakalářský obor Ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty. Má zkušenosti z pobytových i terénních služeb.

V roce 2010 začala lektorovat svůj první kurz. Nyní se ve svých kurzech věnuje oblastem, kde se zdravotní a sociální oblast setkávají.