Kurz Úvod do fundraisingu: Jak na psaní projektů

 

Akreditace MPSV: A2023/0029-SP/VP Akreditovaný kurz MPSV Úvod do fundraisingu_1

 Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s tématem a efektivní praxí fundraisingu v neziskové organizaci, se zaměřením na projektový fundraising. Pro zajištění diverzifikace financování a tak i udržitelného rozvoje organizace je fundraising klíčovou oblastí, jejíž význam lze v budoucnu předpokládat. Sociální služby jsou velmi specifickým oborem neziskové sféry a v praxi nezřídka podceňují důležitost i možnosti vícezdrojového financování. Kurz účastníkům ukáže, jak lépe využít jejich potenciál i potenciál jejich organizace a jak oslovit budoucí dárce a partnery z řad veřejné i soukromé/korporátní sféry formou sestavení kvalitní projektové žádosti, seznámí je se specifiky komunikace s různou cílovou skupinou a nejčastějšími chybami, kterých je nutno se vyvarovat, aby byl projekt nejen úspěšný u donora, ale i udržitelný pro samotnou organizaci. Účastníci získají možnost pohlédnout detailněji na roli a osobnost fundraisera, jakož i na fundraising v širším kontextu celé organizace a její činnosti v poskytovaných sociálních službách, včetně vhodných forem komunikace a etických otázek. Kurz předkládá teoretické souvislosti a východiska, intenzivně se také věnuji praktickým ukázkám dobré i méně vydařené praxe a účastníky aktivně zapojuje do diskuse i hledání odpovědí a souvislostí formou individuálních i skupinových úkolů.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu získá základní představu o terminologii a principech fundraisingu a potenciálu vícezdrojového financování v kontextu fungování neziskové organizace - poskytovatele sociálních služeb. Absolvent je teoreticky i prakticky seznámen s úskalími a nejčastějšími chybami v oblasti projektového fundraisingu. Seznámí se s dovednostmi, nutnými pro sestavení kvalitní a úspěšné projektové žádosti a získává představu, jak se vyvarovat chyb, které se v projektovém řízení vyskytují a jsou překážkou k rozšíření portfolia dárců organizace. Získá představu o možnostech využití (projektového) fundraisingu pro další růst organizace, o současných trendech i specifikách fundraisingu pro poskytovatele sociálních služeb. Absolvent je schopen analyticky pohlédnout na oblast fundraisingu své organizace v širším kontextu, má povědomí o klíčových souvislostech a pravidlech grantového řízení, jakož i o možnostech a výzvách, s nimž se setká při psaní grantových a projektových žádostí.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Teoretická východiska - neziskový sektor vs. ziskový a veřejný sektor. Co není fundraising a kdo není fundraiser - osobnost a role fundraisera i ostatních pracovníků organizace.
 • Komunikace v projektovém FR - typologie donorů, specifika, rizika, potenciál a principy komunikace s potenciálními donory, příklady forem grantové komunikace, nácvik.
 • Výzvy projektového FR - etické otázky v sociálních službách, práce s komunitou, příklady dobré praxe.
 • Grantové řízení a granty - nácvik psaní grantových žádostí, analýza, vyhodnocení.
 • Komunikace vně i uvnitř organizace - jak svůj projekt prezentovat. Co můžeme nabídnout a kdo co nabízí nám?


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

 

Lektor: Mgr. Zuzana Zděnková

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.